A u d i o  - l i v e  s e s s i o n  -  2 0 1 2

bbJacov project

live session - 2012 (live)

bbjacov project 2012.jpg

bbJacov Iakov Davydchenko - voice, guitar
Sergey Provorov - guitar, mandolin
Yuriy Podkolzin - double bass, bass
Aleksandr Bozhenko - drums
Valeriy Kostenko -record
 

Music and lyrics - Iakov Davydchenko
Arrangement - bbJacov project. 2012

bbJP.png