A u d i o  - L u l l a b y  -  2 0 2 0

bbJacov project

Lullaby - 2020

bbJacov kolybelnaya.jpg

bbJacov Iakov Davydchenko - voice, guitar
Sergey Provorov - guitar, mandolin, record
Yuriy Podkolzin - double bass
Aleksandr Zabara - percussion, reduction
Evgeniy Don - mastering
 

Triangle music label:
Aleksey Pshenichkin - record
Vlad Korolkov - distribution
Yulianna Volkova - photo
Music and lyrics - Iakov Davydchenko
Arrangement - bbJacov project. 2020

bbJP.png